Friday, October 05, 2018

อ้อยอาหารช้าง

ดูแลทั้งรถและช้าง : หลังจาก เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำซับลังกา นำรถเข้าซ่อมบำรุง เปลี่ยนผ้าเบรคหน้าเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการขนอ้อยไปให้ช้างที่ยังต้องผูกเลี้ยงเพื่อรักษาแผล (พังแม่บุญแก้ว) และพลายโอเลี้ยง

After our field staffs have changed brake pads then they carry sugar cane for Pang Meaboonkeaw and Plai O-Lieng which they was chained for wound treating.
No comments: