Tuesday, October 16, 2018

ค่ายทำโป่งอาหารข้างครั้งที่6

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ชมรมเพื่อนสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดค่ายทำโป่งอาหารช้างครั้งที่ 6 ณ โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง

Wildlife Friend Society, Faculty of Veterinary Medicine,Chiang Mai University arranged elephant salt lick Camp 6th at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang on October 13, 2018.


 คุณสุบิน  จำอินถา ให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง
 เด็กๆ ช่วยกันขุดหลุมเพื่อใส่เกลือแร่

กล่าวขอบคุณหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

No comments: