Tuesday, June 27, 2017

โป่งเทียมและฝายชั่วคราว

Student form Thepsatri Rajabhat University, Natural Conservation Camp make a salt lick at KM.3 and make a check dam for elephants and other animals.
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มหาวิทยา
ลัยราชภัฏเทพสตรี สาขานิติศาสตร์ และคณะอาจารย์ บุคลากร ช่วยกันสร้างโป่งเทียมจำนวน 1 แห่ง บริเวณกิโลเมตรที่ 3 และสร้างฝายชั่วคราวจำนวน 1 แห่ง บริเวณป่าต้นพระเจ้าห้าพระองค์ สำหรับให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นได้ใช้ประโยชน์

No comments: