Monday, June 26, 2017

สัปปะรด

Thai Elephant Conservation Center receive a lot of pineapples and then distribute some of them to The Foundation. 
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง แป่งปันสัปปะรดจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นอาหารช้างแก่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จากการได้รับบริจาคสัปปะรดจำนวนมากเพื่อเป็นอาหารช้าง

No comments: