Friday, April 21, 2017

ส่งมอบเรือ

Elephant Reintroduction Foundation present a boat to Doiphamaung Wildlife Sanctuary for tracking elephant together in Meakeang Reservoir area.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ทำการส่งมอบเรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกันสำหรับใช้เดินทางทางน้ำเพื่อติดตามกลุ่มช้างป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เกี๋ยง โดยได้จัดเก็บเรือไว้ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง

No comments: