Wednesday, April 26, 2017

พังแม่บุญแก้ว
Mr. Anan Phasertwimol, our Lopburi field staff  injects a medicine to Pang Meaboonkeaw to remove retained placenta.  
นายอนันต์ ประเสริฐวิมล เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังฉีดยาให้กับพังแม่บุญแก้ว สาเหตุเนื่องจากยังมีรกค้างอยู่ด้านใน จึงจำเป็นต้องฉีดยาเพื่อขับรกออกมาให้หมด (พังแม่บุญแก้วเพิ่งคลอดลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

No comments: