Thursday, April 27, 2017

ปรับปรุงถนน


Doi Phamaung Wildlife Sanctuary construct a local road along to our Camp 1, Meapon. 
27 เมษายน 2560 ได้รับความอนุเคราะห์จากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองในการให้ความช่วยเหลือเข้ามาปรับปรุงพื้นผิวถนน เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าไปยังแคมป์ 1 แม่ป๋อน

No comments: