Monday, November 14, 2016

ดูแลรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ออกตัดหญ้าที่ขึ้นสูงและตรวจตราแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ด้านหมู่บ้านโนนสวรรค์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


No comments: