Tuesday, November 08, 2016

เจ้าหน้าที่ภาคสนามระหว่างลาดตระเวนในพื้นที่ด้านหลังศูนย์บริการประชาชนและจำบ่อแป้น อ.แม่ทา และกางเต้นท์เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ช้างออกนอกพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืน

No comments: