Wednesday, October 15, 2014

Sidor Phatorn-สีดอภาธร

Sidor Phathorn was chained because he often go out of the forest.
สีดอภาธร ต้องผูกปรับพฤติกรรมเนื่องจากทางมูลนิธิฯ ได้ทดลองปล่อยเข้าป่าแล้ว สีดอภาธรออกนอกพืนที่บ่อยครั้ง จึงนำมาผูกปรับพฤติกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปู

No comments: