Monday, October 20, 2014

พังแม่บุญแก้ว พังพรธิตาและพังน้องใหม่3 elephants live at KM.4 at the west side of  Sub-Ever Creek, Sublangka Forest.
ช้างทั้งสามหากินอยู่ด้วยกันที่บริเวณ กม.ที่ 4 ทางฝั่งตะวันตกของคลองซับอีเว่อ

No comments: