Wednesday, April 30, 2014

Today staffs carry support columns to the work place. At lunch time, they have a food which we provide for them.    
วันนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกันลำเลียงเสาค้ำเข้าพื้นที่ตามจุดที่ต้องใช้เสาค้ำยัน และพักทานอาหารที่มูลนิธิฯ จัดเตรียมไว้ให้ตลอดระยะเวลาในการสร้างรั้วไฟฟ้า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

No comments: