Saturday, April 26, 2014In order to transport columns to build an electric fence, we use a tractor and also we carry them on the way that tractor cannot get in. 
การลำเลียงเสาปูนเพื่อสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง นอกจากจะใช้รถไถเพื่อลากมายังจุดที่ก่อสร้างแล้ว บางจุดก็ต้องใช้กำลังคนในการแบกย้าย เพราะรถไม่สามารถเข้าไปได้

No comments: