Friday, April 11, 2014
After staking the column, they continue to  install wire holder then use a wire. 
หลังจากลงเสาเสร็จ เจ้าหน้าที่ก็เริ่มช่วยกันนำลูกถ้วยหางหนูมาใส่ ก่อนจะนำเส้นลวดมาร้อยเพื่อทำเป็นรั้วต่อไป

No comments: