Tuesday, July 02, 2013

Tracking Elephants in Phupan Forest
เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน ติดตามช้างที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

No comments: