Monday, July 01, 2013


The Foundation has moved Sidor Boonchu back to Doi Phamaung Forest by assistance of National Elephant Institue to give a truck to delivery our elephant. 
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ได้ขนย้ายสีดอบุญชู กลับไปใช้ชีวิตในป่า หลังจากที่พักรักษาบาดแผลที่หางที่โรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง โดยได้รับความอนุเคราะห์ รถบรรทุกจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

No comments: