Thursday, July 25, 2013Our field staffs at Sublangka install wire holder (insulator) and Christmas decoration to electric fence. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังช่วยกันใส่ลูกถ้วยและสายรุ้งตามแนวรั้วไฟฟ้าเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

No comments: