Thursday, July 04, 2013


Group of elephants, Pang Sunee Pang Dokrak, Pang Valentine, Pang Doungdao and Pang Kanya  come to play mud in Meakeang Creek.
กลุ่มช้างพังสุนีย์ พังดอกรัก พังวาเลนไทน์ พังดวงดาว และพังกันยา  ลงมาเล่นโคลนบริเวณลำห้วยแม่เกี๋ยง

No comments: