Monday, March 21, 2011

Pang Pornchita takes care 6 young elephants: Pang Dao, Pang Narak, Pang Nongmai, Plai Suthas, Plai Suthin and Plai Somchai. พังพรชิตา(ตัวในสุด) กำลังคอยดูแลช้างเด็ก ๆ โดยมีพังดาว พังน่ารัก พังน้องใหม่ พลายสุทัศน์ พลายสุทินและพลายสมชาย ที่มาอยู่รวมกัน
Posted by Picasa

No comments: