Tuesday, March 01, 2011

Khun Parichat Jankrut our coordinator, Lopburi Branch presents 3 solar cell kits to Khun Sarawuth Boonkuar, Head of Phupan National Park, Sakon Nakorn for using in the Project of Pretest Releasing Elephant back to the wild. คุณปาริชาติ จันทร์ครุฑ เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนามจังหวัดลพบุรีเป็นตัวแทนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติมอบโซล่าเซลล์จำนวน 3 ชุด ให้กับนายสราวุฒิ บุญเกื้อ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนครเพื่อนำไปใช้งานในโครงการทดลองคืนช้างสู่ธรรมชาติตามพระราชดำริฯ

No comments: