Thursday, March 17, 2011

The Foundation has sent our field staffs (Mr.Winai and Mr.Rachaphom) to train about elephant care.
ทางมูลนิธิฯ ส่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามจำนวน 2 คนคือนายวินัย คำดี และนายรัชภูมิ ชุมภูมิติ เข้าร่วมการฝึกอบรมควาญช้างเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลช้าง โดยเนื้อหาในการอบรมคือ การช่วยชีวิตช้าง การควบคุมช้างอาละวาดตกมัน การปฐมพยาบาลช้าง การดูแลช้างคลอดลูก การกำจัดซากและการส่งตัวอย่าง เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามคนอื่นๆ

No comments: