Saturday, March 12, 2011

Our field staff found a dear at 7th Km. in Sublangka Forest. ระหว่างเดินทางไปทำงานบริเวณช่วง กม. 7 เห็นตัวอะไรไม่รู้ว่ากวางหรือเนื้อทรายกันแน่อยู่กลางถนนแต่พอเข้าใกล้มากๆ ก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยได้รูปแต่ไกล ๆ มาให้ดูกัน

No comments: