Sunday, March 13, 2011

Thai Elephant Day at Sublangka

The Foundation at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi is making a merit to elephant spirits (Plai Lomsak and Plai Sila). เนื่องจากวันที่ 13 มีนาคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันช้างไทย เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีจึงได้จัดกิจกรรมทำบังสุกุลให้แก่พลายหล่มสักและพลายศิลา เพื่อเป็นการระลึกถึงและไว้อาลัยแก่ช้างทั้งสองตัว

No comments: