Wednesday, December 01, 2010

Kukai Kindergarten

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง และการอนุรักษ์ช้างและป่าแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ซึ่งเป็นเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับช้างเป็นพิเศษ ตามนโยบายของโรงเรียนที่จะจัดหาแหล่งข้อมูลให้กับเด็กๆ

No comments: