Monday, August 24, 2009

The Trainers and the Trainees at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi take a group photo. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการดูแลช้างประจำปี 2552 ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี โดยมี ผศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม , อ.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง สถบันคชบาลแห่งชาติ และ สพ.ญ.ณัฏฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิฯ เป็นวิทยากรให้การอบรมฯ

No comments: