Monday, August 24, 2009

On August 24, 2009 at 9.00 AM Vet.Chalermchat Somgird trains about biology of elephant.
At 10.00 AM, Vet.Chatchote Thitaram train about elephant reproduction.
At 10.30 AM, Vet.Nattar Maneewan teaches about Elephant disease and elephant health problem
At 1.00 PM, Vet.Taweepoke Angkawanish teaches about elephant situation and elephant management.
At 2.00 PM, Vet.Chalermchat Somgird and Vet.Taweepoke Angkawanish teach about reintroduction and the Method.
At 3.00 PM, Vet.Chalermchat Somgrid and Vet.Taweepoke Angkawanish teach about tracking elephant in the forest.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการดูแลช้างประจำปี 2552 ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี
วันที่ 24 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 น. อ.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บรรยายเกี่ยวกับชีววิทยาของช้าง เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเกี่ยวกับระบบ สืบพันธุ์ของช้าง เวลา 10.30 น. สพ.ญ.ณัฏฐา มณีวรรณ สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิฯ บรรยายเกี่ยวกับโรคและปัญหาสุขภาพที่พบในช้าง เวลา 13.00 น. น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ช้างและการจัดการช้าง เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตารามและน.สพ.ทวีโภค อังควานิช ร่วมกันบรรยายเกี่ยวกับการคืนสัตว์สู่ธรรมชาติและวิธิการดำเนินการคืนสัตว์สู่ธรรมชาติ เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตารามและน.สพ.ทวีโภค อังควานิช ร่วมกันบรรยายเกี่ยวกับการติดตามพฤติกรรมช้างในธรรมชาติ

No comments: