Friday, March 06, 2009


Elephant Reintroduction Foundation joined " Carrefour For Thai " Project on March 5, 2009 at Carrefour Ladpraw. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมงาน "คาร์ฟูร์เพื่อสังคมไทย" ซึ่งจัดโดยบริษัท เซ็นคาร์ จำกัด ณ ห้างคาร์ฟูร์ สาขาลาดพร้าว เมื่อวันที่ 6 มีันาคม 2552

No comments: