Friday, March 13, 2009Elephant Reintroduction Foundation attend to announcement ceremony "Wild Elephant situation" on March 12, 2009 at National Park Wildlife and plant Conservation Departmant.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมงาน แถลงข่าว"สถานการณ์ช้างป่า" จัดโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้แถลง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมป่าไม้

No comments: