Thursday, March 05, 2009

Pang Somsri has her new painted skin after she had dip in the water.
พังสมศรี หลังจากที่ขึ้นมาจากเล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ยาวแล้ว ก็ขึ้นมากินหญ้าอ่อนบริเวณของอ่างต่อ

No comments: