Friday, March 13, 2009

Elephant Day

National Elephant Day at Lopburi : The Elephant Reintroduction Foundation make the merit to the deceased elephants and Plai Lomsak at Sublangka Wildlife Sanctury.
ในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันช้างไทย ในปีนี้ทางมูลนิธิฯ ส่วนงานภาคสนามจังหวัดลพบุรีจึงได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพลายหล่มสักลูกช้างที่เสียชีวิต เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงและไว้อาลัยแก่ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่ เมืองของประเทศ ที่บริเวณสุสานของพลายหล่มสัก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

No comments: