Thursday, March 05, 2009

Pang Sawang and Plai Sumet live with Plai Phalang too.
พังสว่าง และพลายสุเมธ ก็อยู่ใกล้กับพลายพลัง บริเวณขอบอ่างแม่ยาว

No comments: