Friday, November 09, 2018

ปรับเส้นทางลาดตระเวน

ปรับเส้นทางลาดตระเวนระหว่างกิโลเมตรที่ 8 - 20 ที่ชำรุดอันเนื่องมาจากน้ำไหลหลาก และกัดเซาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

The Foundation at Lopburi restored the road during Km.8 to Km.20 after the road was damaged in rain season.No comments: