Friday, November 02, 2018

รั้วไฟฟ้าลำพาส

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกตรวจตรารั้วไฟฟ้าฝั่งลำพาส ซึ่งยังสามารถส่งกระแสไฟได้ตามปกติ

Our Lopburi field staff checks sufficiency electric fence at Lampad area, the fence is  work normally. No comments: