Wednesday, November 14, 2018

ตรวจสอบรั้วไฟฟ้าหมู่บ้านทุ่งหลวง

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ตรวจสอบการใช้งานของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณสปริงเวย์หมู่บ้านทุ่งหลวงมีกระแสไฟใช้งานได้ตามปกติ

Our Lampang field staff check the sufficiency electric fence at Banthunglaung's spillway area.

No comments: