Thursday, January 12, 2017

Our Lampang field staffs train elephants for preparing to ceremony. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ฝึกซ้อมช้างเพื่อเตรียมเข้าพิธีปล่อยช้าง ในโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

No comments: