Thursday, January 05, 2017


Doiphamaung Wildlife Sanctuary and Thai Elephant Conservation Center decorate the area for ceremony at Elephant Reserch  Center, Lampang.
เจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมืงและเจ้าหน้าที่จากสถาบันคชบาลแห่งชาติเข้าปรับปรุงพื้นที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง อบจ.ลำปาง นำหินคลุกมาบดอัดและสร้างถนนเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในบริเวณดังกล่าว และสภ.ห้างฉัตรได้เข้าตรวจสอบเส้นทางในการเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

No comments: