Thursday, January 12, 2017
11 มกราคม 2560 กรมราชองครักษ์เข้าตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จปล่อยช้าง ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง

No comments: