Friday, December 23, 2016


นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลำปางและมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ลงพื้นที่และเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการเตรียมพิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติในเดือนมกราคม

No comments: