Sunday, July 10, 2016

Mae Yao Water Reservoir

Checking Mae Yao Water Reservoir as new reintroduction site.
ตรวจสภาพพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ยาว ที่จะใช้เป็นที่ปล่อยช้างแห่งใหม่

No comments: