Sunday, July 03, 2016

พลังงานแสงอาทิตย์

Khun Wason Klomjinda, chief of Sublangka Wildlife Sanctuary installs electric fence wire enclose solar pannel at KM.10.  
คุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จัดทำรั้วไฟฟ้าล้อมแผงโซล่าร์เซล บริเวณกิโลเมตรที่ 10 เพื่อป้องกันช้างเข้าใกล้ก่อความเสียหาย

No comments: