Monday, July 11, 2016

ร่างแผนแม่บท ช้างElephant Reintroduction Foundation joins "Plan of 20 years elphant managment Meeting" at Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมประชุมร่างแผนแม่บทสัตว์ป่า (ช้างป่า) ระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารH.A.Slade กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

No comments: