Thursday, July 21, 2016

barbed wire-รั้วลวดหนาม                                                                                    

On July, 2016, Our Lampang field staffs install more step of barbed wire fence at Meaphung Creek area for durability.
20 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ร่วมกันทำรั้วลวดหนามบริเวณลำห้วยแม่ผึ้งเพิ่มอีกหนึ่งชั้น เพื่อเพิ่มความคงทนของรั้วลวดหนามและเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

No comments: