Saturday, October 13, 2012

     
ม.ล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุล กรรมการมูลนิธิฯ คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช และคุณชลษพร อภิวงค์งาม เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ร่วมกับทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีรองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

No comments: