Monday, October 08, 2012จากการติดตามของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม พบกลุ่มช้างที่ปล่อยให้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าตามพิกัดที่เจ้าหน้าที่ได้พบบนแผนที่ Google Earth

No comments: