Thursday, October 25, 2012

สกลร่วมกันปลูกป่าและสร้างโป่งเทียม  
คุณวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน พันโทวรรณาชัย แววศรี ฝ่ายกิจการพลเรือน ในสังกัดจังหวัดทหารบกสกลนคร  และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร ร่วมกันปลูกป่าและสร้างโป่งเทียม วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

No comments: