Monday, March 08, 2010

Hiway Credit Co., Ltd. donates 2 motorcycles to the Foundation at Sublangka Wildlife Sanctuary. บริษัทไฮเวย์ จำกัด ได้มอบจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน ให้กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อใช้ในงานภาคสนาม โดยมีคุณสนธยา ถนอมเกียรติ (คนขวามือ)และคณะเป็นตัวแทนมอบ ณ โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

No comments: