Tuesday, October 27, 2009

Meeting with Chaiyaphum Governor

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี คุณวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จ. ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552

No comments: