Sunday, October 04, 2009

During fetching elephants back to Sublangka Wildlife Sanctuary, our field staff have to keep people out to prevent hazard from the elephant. ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีกำลังต้อนช้างกลับป่าซับลังกาได้มีชาวบ้านมารอดูช้าง จึงต้องคอยกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าเนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากช้าง

No comments: