Friday, April 03, 2009

Pang Tina enjoys young grasses around Mae Poo Reservoir, Camp 3. พังทีน่า กินหญ้าอ่อนๆ ที่ขึ้นมาใหม่ในช่วงนี้บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปู แคมป์ 3

No comments: