Friday, August 23, 2019

เปลี่ยนอุปกรณ์รั้วไฟฟ้า

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีได้รับอุปกรณ์รั้วไฟฟ้า จึงรีบนำไปเปลี่ยนเพื่อให้รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านทิศตะวันออกกลับมาใช้งานได้ดังเดิม นอกจากนี้จากการตรวจเช็คกระแสไฟซ้ำพบว่าแผงโซล่าเซลล์ 6 แผ่น เสียไป 1 แผ่น 

Our Lopburi field staffs changed inverters, batteries and controler to the sufficiency electric fence, and they also found one of  solar panel was broken. 
No comments: